Monday, 12 July 2010

Justice is Served

Kênh StarMovies ngày 11.7 chiếu bộ phim TAKEN (mà TV "cưỡng dịch" là CƯỠNG ĐOẠT) kể chuyện một người cha từ Los Angeles, Mỹ sang Paris, Pháp để giải cứu con gái khỏi bọn buôn người. Phim khá bạo lực, nhưng người xem thỏa mãn, vì đó là những kẻ ác và sẽ chỉ nhận được những kết cục như thế mới xứng đáng.
Irony là ở đầu phim người vợ cũ nói nhân vật chính không dám hành động gì để hy sinh cho gia đình, hay con gái, nhưng thực tế protagonist đã vượt Đại tây dương và đã không kể hiểm nguy để cứu được con gái ra khỏi nơi hang hùm miệng sói và chốn nhơ nhuốc. Và qua đó, bộ phim nêu lại một triết lý là một người cha sẵn sàng hy sinh mạng sống, bất kể hiểm nguy để cứu con (giống như gà mẹ giương cánh bảo vệ đàn con khỏi móng vuốt của diều ác), một triết lý thực tế mà ít người ngày nay áp dụng.
Ex-wife có thể cho người chồng cũ là đầy hoang tưởng, và người chồng cũ có thể bị ám ảnh nghề nghiệp về một thế giới đen tối, và hành động tả xung hữu đột của người cha có thể là hư cấu, nhưng truyện phim hoàn toàn có thể phản ánh mặt trái đen tối của thế giới hiện nay.

No comments:

Post a Comment