Sunday, 25 July 2010

Bèo hoa dâu năm ấy


Kỷ niệm 30 năm chuyến bay vào vụ trụ của Victor Gorbatko - Phạm Tuân 23.7.1980-23.7.2010, không thấy nhắc gì đến kết quả nghiên cứu về bèo hoa dâu năm ấy hay cả về sau này.

No comments:

Post a Comment