Friday, 29 July 2011

sống chết mặc bay

Hôm trước đã có bài này phẫn nộ trước tình trạng xuống cấp của đạo đức xã hội, hôm nay đọc tiếp bài này, thấy tình trạng trên không chỉ giới hạn ở một địa bàn nào mà có vẻ như đã là một hiện tượng phổ biến. Có vẻ như xã hội này đang tiến tới tình trạng "sống chết mặc bay tiền thày/tiền mày (tao) bỏ túi". Có vẻ như những câu kiểu như "nhiễu điều phủ lấy giá gương..." đã lạc lõng trong thời đại ngày nay.

No comments:

Post a Comment