Friday, 29 July 2011

song chet mac bay 2

đây không phải là nội dung tiếp theo của sống chết mặc bay 1, nhưng cũng là chuyện đạo đức xã hội xuống cấp, nghe được trong chuyến đi chơi vừa qua, giờ về "leo mạng" xem cho tỏ tường.

No comments:

Post a Comment