Thursday, 28 July 2011

SANG TRỌNG HÙNG DŨNG

Nghe kêu rổn rảng nên tựa như thế phải để viết hoa toàn bộ.

Nhân Quốc hội đang họp bầu, mới thấy tin tức "rò rỉ" từ cả nửa năm nay chẳng trệch tẹo nào. Sao Quốc hội còn bầu bán làm gì cho mất công, cứ chuẩn y cho nhanh để còn bàn việc khác (Năm 1946 Quốc hội đầu tiên của nước VNDCCH họp chỉ trong vòng 1/2 - 1 ngày mà bàn và quyết được nhiều vấn đề quan trọng, ngày nay ngồi nhiều quá sợ ... - tự đục bỏ).

Entry này để lưu kết quả của kỳ họp mà mọi người đã biết trước (nếu cá cược thỉ tỷ lệ cá sẽ rất thấp mà không có người theo).

No comments:

Post a Comment