Wednesday, 21 September 2011

Không mới

Cái này không mới à nghe, từ tháng 8 lận, nhưng sợ các bác ứ đến cổ với hors d'oeuvre mà chưa thấy bưng món chính ra, nên phải đổi cách gọi. Dẫn link ở đây nhưng có vẻ như chính trang này đã rút link xuống rồi.

No comments:

Post a Comment