Thursday, 1 March 2012

Không đầu không đuôi (2) hay là Nói chuyện với nhà sư

Nhân ngày xuân, ngồi nói chuyện với một nhà sư tuổi không cao lắm (nhiều nhất thì trong khoảng trên 30 dưới 40) từ chuyện nọ sang chuyện kia mà không ngờ nhà tu hành còn trẻ cũng rất cập nhật tình hình thời sự, nhất là quan hệ Việt-Trung, khi nhà sư đề cập đến hiểm họa ở những khu vực mà người Tàu đưa công nhân sang sinh sống, điều gì sẽ xảy ra khi vài chục hoặc trăm năm sau.

No comments:

Post a Comment