Sunday, 30 December 2012

Hoàng Khương (2)Nếu như mọi hành vi đưa và nhận hối lộ đều được xử lý nghiêm minh trong phiên tòa này thì lo gì nước Việt Nam không trong sạch.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121227/y-an-4-nam-tu-doi-voi-nguyen-van-khuong.aspx

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/apl-trial-for-hkhuong-12272012062342.html

Là Hoàng Khương (2) vì tiếp theo bài Hoàng Khương đã đăng từ trước.

No comments:

Post a Comment