Tuesday, 31 August 2010

Ông Vũ Mão

Theo mỗ được biết, ông đã về hưu, không rõ ông còn giữ chức vụ gì nữa không, nếu có chắc cũng của hội hè chứ khó có thể là một cương vị chính thức. (À mà báo chí giới thiệu ông là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Căm-pu-chia). Vì thế, thấy khó hiểu khi ông tham gia vào đoàn chính thức của CTN Triết đi thăm Lào (đi Cambodia thì còn được) mấy ngày gần đây.

No comments:

Post a Comment