Tuesday, 17 August 2010

Vylkerie

Trong nước Đức phát xít thời ấy không chỉ có những tên inglorious basterds.

No comments:

Post a Comment