Monday, 1 August 2011

Lạ!

Việc gần như đầu tiên của Quốc hội khóa mới (XIII) là thông qua Nghị quyết về tư cách đại biểu quốc hội. 500 đại biểu bỏ phiếu thông qua tư cách của chính mình. Ai mà lại bỏ phiếu loại mình ra chứ.

Đây lẽ ra phải là việc của Ủy ban bầu cử chứ.

Nhưng ở nước mình, nhiều khi Ủy ban bầu cử dễ trở thành một biến thể khác của Quốc hội hay của Ủy ban thường vụ Quốc hội vậy, vì vị Chủ tịch Quốc hội khóa cũ (12) Nguyễn Phú Trọng chính là Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quốc hội khóa 13.

No comments:

Post a Comment