Thursday, 30 September 2010

CHOÁNG!!!

Thấy Đài PT&TH Hà Nội (HTV) chạy dòng chữ này mà choáng:

HÀ NỘI - KINH ĐÔ BẬC NHẤT CỦA ĐẾ VƯƠNG MUÔN ĐỜI.

- Nhất thế giới chăng?
- Hay là nhất Việt Nam?
- Nếu nhất VN, không triều đại nào tồn tại được muôn đời, chế độ quân chủ tại Việt Nam chấm dứt năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
- Nếu coi chữ muôn đời là đúng, thì phải chăng .........................

Đây chỉ là lỗi của mấy người làm truyền hình hay là có sự đồng ý của lãnh đạo.

Hết nói!!! Hết biết!!!

No comments:

Post a Comment