Thursday, 12 January 2012

Gs. Trần Đức Thảo và nhà thơ Huy Cận - Một lần tâm sự

Bài của Cù Huy Chử & Cù Huy Song Hà.
http://nguyentrongtao.org/2012/01/06/gs-tr%E1%BA%A7n-d%E1%BB%A9c-th%E1%BA%A3o-va-nha-th%C6%A1-huy-c%E1%BA%ADn-m%E1%BB%99t-l%E1%BA%A7n-tam-s%E1%BB%B1/

No comments:

Post a Comment