Wednesday, 11 January 2012

Giọt nước mắt của lề phải

Bài của Đoan Trang. Link: http://trangridiculous.blogspot.com/2011/12/giot-nuoc-mat-cua-le-phai.html

Quote đáng chú ý:  “Khi thất vọng với mặt đất thì là lúc nên nhìn lên trời”.

No comments:

Post a Comment