Sunday, 23 October 2011

Trên giá sách (1)

Theo gương một số bác, đưa lên đây vài quyển trên giá sách.

Bắt đầu bằng "không mới", tức cũng không cũ, là những quyển mua trong thời gian gần đây và đã đọc, đó là 3 quyển mới ra của Phương Nam Book.

Đó là:


Trình độ tự chụp ảnh hơi kém, các bác thông cảm, quyển cuối cùng chụp mãi mà vẫn bị ánh đèn flash, mà máy du lịch đi mượn (cũng chẳng phải là đi gì cho lắm, là trong nhà nhưng không phải của mình nên không thạo cách sử dụng) nên không biết tắt flash ở đâu.

No comments:

Post a Comment