Monday, 25 October 2010

Chúc mừng

Tình cảm dạo này phức tạp quá, cứ chúc mừng rồi chia buồn mừng vui trồi sụt, nhưng tình cảm chỉ là phản ánh cái hiện thực cuộc sống xong.

Chúc mừng đồng chí đứng đầu tỉnh. Đây là tiểu sử tóm tắt (chính thức) của đồng chí. Xem mặt mũi cũng sáng sủa ra phết. May mà năm nọ bị "phốt" nhưng rồi đồng chí vẫn vững bước tiến lên.

No comments:

Post a Comment