Sunday, 27 February 2011

NĐQ in the news

Nguyễn Đan Quế lại bị bắt.

http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Bat-Nguyen-Dan-Que-vi-hanh-vi-chong-pha-Nha-nuoc/34187

No comments:

Post a Comment